Innovatiebox

Als u met uw BV winst maakt met vernieuwende en grensoverschrijdende activiteiten, dan kan u deze winst mogelijk onderbrengen in de innovatiebox.

Om de innovatiebox te kunnen toepassen moet de BV aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De BV heeft een kwalificerend immaterieel activum (denk hierbij aan software of receptuur) voortgebracht;
  • De BV heeft een S&O-verklaring ontvangen;
  • Er zijn kwalificerende voordelen behaald

Door de innovatiebox toe te passen krijgt de BV een fiscaal voordeel in de vorm van een verlaging van de heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (Vpb). De tot innovatiebox behorende winst wordt slechts voor “9/(hoogste tarief voor de Vpb)” gedeelte voor de heffing van de feitelijk slechts 9% (2021-2023) Vpb geheven.

Een voorbeeld:
Stel dat de tot de innovatiebox behorende winst €300.000 bedraagt. Als de innovatiebox niet van toepassing zou zijn geweest, dan bedraagt de Vpb over 2023 € 63.800 (19% van € 200.000 is € 38.000 + 25,8% over het meerdere van € 100.000 is € 25.800).

Door toepassing van de innovatiebox wordt er slechts over 9/25,8 van € 300.000 is € 104.651. De verschuldigde Vpb is dan 19% van € 104.651 is € 19.883. Een voordeel van maar liefst € 43.916.

De voordelen die u met de immateriële activa heeft behaald, komen pas in de innovatiebox als deze uitkomen boven de drempel van de totale voortbrengingskosten van deze activa. De vermindering van de heffingsgrondslag wordt slechts toegepast als het saldo van de kwalificerende voordelen positief is. Verliezen zijn door deze regeling tegen het normale Vpb tarief aftrekbaar, maar ze moeten wel worden ingelopen. De drempel wordt dan als volgt berekend: Het saldo in te lopen voortbrengingskosten + voortbrengingskosten in het betreffende boekjaar. De drempel wordt verhoogd met de nog niet ingelopen innovatieverliezen.

Om ook ondernemingen waarvan de voordelen van de toepassing van de innovatiebox niet opwegen tegen de administratieve lasten mee te laten profiteren van de innovatiebox, is er een forfaitaire regeling ingevoerd. Het voordeel van deze regeling is dat u niet hoeft uit

te rekenen hoeveel winst er precies moet worden toegerekend aan een immaterieel activum dat is voortgebracht. En op grond van de forfaitaire regeling kan 25% van de fiscale winst (voor toepassing van de innovatiebox) als innovatieboxvoordeel worden belast. Het maximale bedrag waarop de innovatiebox mag worden toegepast is € 25.000 en dit mag worden toegepast in het jaar waarin het immateriële activum is voortgebracht en in de twee volgende jaren. Bij de forfaitaire regeling hoeft er geen rekening te worden gehouden met de drempel.

Laat een adviseur van VANDERLAANGROEP voor u uitzoeken of u in aanmerking kan komen voor het toepassen van de innovatiebox en laat onze adviseur berekenen welke methode voor u interessant kan zijn.

Deel dit artikel