Eenmanszaak of BV?

Ondernemen in een BV wordt door (aanstaande) ondernemers nogal eens ervaren als professioneler of als meer ‘echt’ ondernemen dan ondernemen in een eenmanszaak/vof. Natuurlijk is het mogelijk dat een ondernemer werkzaam is in een branche of markt waar waarde gehecht wordt aan het hebben van een BV en dat dat ook opdrachten oplevert die een eenmanszaak of vof niet krijgt. Toch is een BV niet per definitie de beste keus.

Fiscale motieven
In het algemeen kan gesteld worden dat het vanaf een structurele winst van €150.000 per jaar in de eenmanszaak eens gekeken moet worden naar de overstap naar een BV. Individuele factoren bepalen echter of die overstap gewenst is.

In de eenmanszaak wordt de gehele winst belast in box 1. Er zijn wel enkele ondernemersfaciliteiten die de belastingdruk verlagen, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 €5.030 en is aftrekbaar van de winst tegen maximaal 36,93%. De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na aftrek zelfstandigenaftrek en is ook aftrekbaar tegen maximaal 36,93%. Om recht te hebben op zelfstandigenaftrek moet u wel minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteed hebben en als u geen starter bent geldt ook dat u meer dan de helft van uw werkzame uren aan uw onderneming moet hebben besteed. De winst wordt vanaf een belastbaar inkomen van €73.032 belast tegen 49,5%.

De BV betaalt vennootschapsbelasting over de gehele winst, in 2023 19% over de eerste €200.000 en 25,8% over het meerdere. Van deze winst is wel al het salaris voor de ondernemer, de dga, af. Dit salaris wordt belast in box 1. De niet uitgekeerde winst wordt in 2023 belast met 26,9% inkomstenbelasting (box 2) zodra deze wordt uitgekeerd. De werkelijke belastingdruk hangt dus af van de hoogte van de winst, de hoogte van het salaris en de winstuitkeringen.

Salaris dga
De ondernemer in de BV, de directeur-grootaandeelhouder (dga) is werknemer van de eigen BV. Op de hoogte van het salaris is de gebruikelijk loonregeling van toepassing. Het gebruikelijk loon is gelijk aan het loon dat u in de meest vergelijkbare dienstbetrekking zou kunnen verdienen of het loon van de meestverdienende werknemer in uw onderneming als dat meer is. Er geldt wel een minimum van €51.000.

Voor innovatieve start-ups geldt dat de dga in de eerste 3 jaar na de start het wettelijk minimumloon minimaal als loon uitgekeerd moet krijgen. Een lager gebruikelijk loon is mogelijk als u aan kunt tonen dat de continuïteit van de BV in gevaar komt als een hoger loon uitgekeerd wordt.

Starters zonder innovatieve activiteiten mogen ook gedurende 3 jaar een lager gebruikelijk loon genieten als de BV een hoger gebruikelijk loon niet kan betalen.

De dga die geen starter meer is, mag het gebruikelijk loon verlagen in een verliessituatie waarin de continuïteit van de BV in gevaar is en de rekeningen niet meer betaald kunnen worden. Dit mag niet het gevolg zijn van dividenduitkeringen of een oplopende rekening-courantschuld.

Geen fiscaal voordeel, toch een BV
Ondernemen brengt risico’s met zich mee. In een eenmanszaak is de ondernemer altijd aansprakelijk, ook privé. Deze aansprakelijkheid kan vaak beperkt worden met een aansprakelijkheidsverzekering. Als een verzekering onvoldoende is om de risico’s af te dekken, bijvoorbeeld als er sprake is van een kapitaalintensief machinepark, dan kan ondernemen in de BV de aansprakelijkheidsrisico’s voor de ondernemer verder beperken. In beginsel is de aansprakelijkheid van de dga in een BV beperkt tot de waarde van de aandelen van de BV. Het komt echter vaak voor dat financiers eisen dat de dga in privé mee tekent voor een financiering. In dat geval kan de financier bij betalingsproblemen van de BV aankloppen bij de dga privé. In het geval van een faillissement kan er ook privé aansprakelijkheid ontstaan als er sprake is van wanbeleid.

De keuze om te ondernemen in de eenmanszaak of in de BV is dus vaak niet zomaar te maken. Er zullen meerdere factoren afgewogen moeten worden. De coaches van VANDERLAANGROEP kunnen u hierbij ondersteunen. Ook bieden wij begeleiding bij het traject van het oprichten van een BV of BV structuur.

Deel dit artikel