Hoe om te gaan met de Wet excessief lenen?

Vanaf 1 januari 2023 geldt de Wet excessief lenen bij een Besloten Vennootschap (BV). De regeling verbiedt leningen van de directeur groot aandeelhouder (dga) bij de eigen BV voor zover deze leningen het bedrag van € 700.000 overschrijden. Het meerdere boven dit bedrag wordt bij de dga als fictief regulier voordeel tegen het aanmerkelijk belang (ab) tarief van 26,9% (2023) belast. Een uitzondering geldt voor eigenwoningleningen in box 1. Deze leningen tellen niet mee voor de beoordeling of er sprake is van excessief lenen. Ook als een verbonden persoon (bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de dga of zijn partner) een schuld van meer dan € 700.000 bij de BV van de dga, dan telt het meerdere mee bij de beoordeling van de maatregel bij de dga.

De eerste peildatum voor de rekening-courantmaatregel is 31 december 2023. Het is daarom verstandig te onderzoeken hoe aan deze maatregel te ontkomen. Dit zijn de mogelijkheden:

 • Dividend
  De sanctie van de rekening-courantmaatregel leidt tot een box 2-heffing op basis van een fictief ab-voordeel. De dga moet belasting betalen zonder dat daar een kasstroom vanuit de BV tegenover staat. Om dit te voorkomen kan vanuit de BV een dividend uitgekeerd worden aan de dga.
 • Aflossen
  Als de dga voldoende liquide middelen in privé bezit, dan kan eenvoudig aan de rekening courantmaatregel worden ontkomen door de schuld af te lossen.
 • Overdracht bezittingen van de dga
  De dga kan ook de in privé gehouden bezittingen (zoals effecten of onroerend goed) overdragen aan de BV als aflossing op de schuld.
 • Herfinanciering
  De dga kan ook besluiten om bij de BV gefinancierde bezittingen te herfinancieren bij een bank.

De dga kan ook niets ondernemen en de box 2-heffing over het fictief regulier voordeel voor lief nemen. Het is niet altijd nadelig in vergelijking met de hiervoor genoemde mogelijkheden om aan de heffing te ontkomen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan het fiscaal voordelig zijn om de excessieve schuld ook na 2023 in stand te laten. De schuld blijft dan behoren tot box 3 en leidt bij de berekening van het box 3-inkomen tot een aftrekpost.

Door het overhevelen van spaargeld, effecten of ander vermogen vanuit privé door de dga aan de BV via een agiostorting kan box 3-heffing helemaal achterwege blijven.

Als u in 2023 of één van de volgende jaren belasting betaald over het deel van uw schulden boven de € 700.000, dan wordt de drempel van € 700.000 met dit deel van uw schulden verhoogd. Dit voorkomt dat u elk jaar opnieuw over het surplus boven de € 700.000 moet afrekenen. Een latere aflossing op deze schulden leidt dan tot een negatief inkomen in box 2 in dat jaar of leidt tot een verlies in box 2. Dit verlies kan vervolgens verrekend worden met box 2-inkomen van het voorafgaande jaar of met box 2-inkomen van de zes opvolgende jaren.

Deel dit artikel