Jaarrekening

De jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van uw financiële administratie. De jaarrekening geeft inzicht in uw bezittingen en uw verplichtingen, maar ook hoe goed u het afgelopen boekjaar heeft gepresteerd. Daarnaast is het opstellen van uw jaarrekening nodig voor de belastingaangifte.

De jaarrekening is in de eerste plaats van belang voor u als ondernemer. Maar informatie die nuttig is voor u, kan natuurlijk ook nuttig zijn voor derden. Zo willen bankiers en andere financiers graag weten hoe goed uw onderneming presteert en wat uw vermogen is. De Belastingdienst moet weten over welk bedrag belasting moet worden geheven. Leveranciers willen graag inzicht in uw kredietwaardigheid. Deze belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de jaarrekening.

Welke gegevens staan er in een jaarrekening?

De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening, een toelichting op beide en een kasstroomoverzicht. De jaarrekening geeft weer hoe goed u heeft gepresteerd in het boekjaar. Voor een besloten vennootschap (bv) geldt de verplichting tot openbaar maken van de jaarrekening. Naarmate een bv groter is, moet meer en gedetailleerdere informatie voor iedereen ter inzage worden gegeven.

Onze oplossing

Voor u voelt het opstellen van de jaarrekening wellicht als een verplichting. Voor ons als een startpunt, omdat het belangrijke informatie geeft over uw onderneming. Uit de jaarrekening worden zogenaamde ‘kengetallen’ afgeleid. Deze verhoudingscijfers maken een vergelijking mogelijk met voorgaande jaren en (eventueel) met uw branchegenoten. Hoe goed of slecht doet u het ten opzichte van vorige jaren? Hoe is u prestatie in vergelijking met uw collega’s in dezelfde bedrijfstak? Op basis van deze informatie kunt u ook beslissingen nemen voor de (nabije) toekomst van uw onderneming.

Wij kunnen voor u de jaarrekening samenstellen. Als accountant zijn wij verplicht om een accountantsverklaring af te geven. Wij vertrouwen op de informatie die u geeft. Door dit vertrouwen geven wij een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. Het kan zijn dat u verantwoording moet afleggen aan een vermogensverschaffer of subsidieverstrekker. Hiervoor kunnen wij een ‘Controle verklaring van de onafhankelijke accountant’ afgeven. Hebben deze partijen meer vertrouwen in u, dan wordt volstaan met een beoordelingsverklaring.

Vraagt uw bank om de jaarrekening in SBR aan te leveren? Wij zorgen dat deze digitaal via SBR naar de bank wordt gestuurd. Ook kunnen wij de deponering van de jaarcijfers verzorgen in het verplichte XBRL-formaat bij de Kamer van Koophandel.

Heeft u nog vragen?