Accountantsverklaring

Accountantsverklaring

Bij overzichten van financiële informatie kunnen wij een accountantsverklaring afgeven. De meeste verklaringen geven wij bij een jaarrekening. Ook geven wij verklaringen, zoals bij een subsidieafrekening, bij inlening personeel of een overzicht verzekerd belang voor de verzekeringmaatschappij.

Bij jaarrekeningen zijn wij wettelijk verplicht een accountantsverklaring af te geven. Bij andere overzichten zal dit nodig zijn voor partijen waar u zaken mee doet. Jaarrekeningen en overige financiële overzichten worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Onze verantwoordelijkheid is hierbij een accountantsverklaring af te geven.

Wij geven de volgende verklaringen af:

Bij een samenstellingsverklaring geven wij aan dat de jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met het Nederlands recht. Bij de werkzaamheden voor het afgeven van een samenstellingsverklaring doen wij geen werkzaamheden, zoals die voor de uitvoering van de beoordelingsverklaring en controleverklaring van de onafhankelijke accountant van toepassing zijn. Wij doen onze werkzaamheden op basis van vertrouwen. Wij doen wel aanvullende werkzaamheden als wij constateren dat de informatie niet compleet of onnauwkeurig is. Wij vragen dan om aanvullende informatie en stellen zo nodig aanpassingen voor. Deze verklaring verstrekt geen zekerheid over de jaarrekening.

Bij een beoordelingsverklaring doen wij naast de werkzaamheden bij de samenstellingsverklaring, ook werkzaamheden om vast te stellen dat geen twijfels zijn over het getrouwe beeld van de jaarrekening. Doordat wij minder werkzaamheden uitvoeren als bij de controleverklaring van de onafhankelijke accountant, is het mogelijk dat onjuistheden in de jaarrekening niet opgemerkt worden. Bij deze verklaring wordt een beperkte zekerheid gegeven omtrent de jaarrekening.

Bij een controleverklaring van de onafhankelijke accountant geven wij aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de omvang en samenstelling van het vermogen en het resultaat over een (boek)jaar. Wij doen hier uitgebreide werkzaamheden voor, om tot dit oordeel te komen. Wij houden ons aan de onafhankelijkheidsregels, omdat wij onze mening geven in de verklaring. Gebruikers van de jaarrekening moet hierop kunnen vertrouwen. Het is daarom belangrijk dat wij onafhankelijk zijn.

Welke verklaring is voor u van toepassing?

De accountantsverklaring die wij afgeven is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant is verplicht voor middelgrote en grote ondernemingen. Criteria hiervoor is dat in een periode van 2 jaar voldaan is aan 2 van de 3 onderstaande eisen:

1. uw omzet is meer dan € 12.000.000
2. uw balanstotaal is meer dan € 6.000.000
3. u heeft meer dan 50 werknemers in dienst.

Bij een kleine onderneming kan worden volstaan met een samenstellingsverklaring. Afhankelijk van het vertrouwen dat partijen in u hebben, vragen ze om een controleverklaring van de onafhankelijke accountant of een beoordelingsverklaring.

Heeft u nog vragen?