Kopen van een onderneming

Bent u van plan om een onderneming te kopen? De overname is een complex proces waarbij u de hulp en advies kunt gebruiken van een overnamespecialist. Wij begeleiden u in iedere fase van dit overnameproces en voeren hierbij de onderhandelingen met de verkoper. Onze economische, financiële, juridische en fiscale adviseurs zullen u hierbij actief begeleiden.

Fases

Samen met u stellen wij de doelstellingen van de bedrijfsovername vast. Wat is de reden dat u de onderneming wilt gaan kopen? Wat is hierbij uw risicoprofiel? Wanneer dient de transactie afgerond te zijn? Of het nu gaat om een strategische keuze om een onderneming te kopen, ieder traject heeft zijn specifieke eigenschappen waar wij samen met u een invulling aan willen geven.

In deze fase stellen wij samen met u een kopersprofiel op. In deze fase wordt het idee omgezet naar voorwaarden, waaraan de te kopen onderneming moet voldoen.

Wij selecteren samen met u bedrijven die aan het kopersprofiel voldoen. Deze bedrijven maken deel uit van een zogenaamde ‘longlist’. In overleg met u maken wij een selectie die de ‘shortlist’ vormen.  Deze bedrijven gaan wij voor u benaderen en interesseren voor een mogelijke overname op lange of korte termijn. Daarnaast presenteren wij het profiel binnen ons eigen netwerk.

Nadat de eerste contacten met de bedrijven zijn gelegd gaan wij informatie bij deze bedrijven opvragen. Deze informatie wordt alleen verschaft als wij een geheimhoudingsverklaring tekenen.

Wanneer een koper gevonden is die aan uw wensen voldoet, zullen wij aan de hand van de verkregen (financiële) informatie met behulp van marktgegevens een waardering maken. Aan de hand van een analyse van de historische gegevens en op basis van prognoses bepalen wij een indicatieve waarde van de onderneming. Aan de hand van deze waardering gaan wij een prijs bepalen voor de aankoop van de onderneming.

De onderhandelingsstrategie zullen wij in overleg met u bepalen. De uitkomst van dit proces moet een goede mix zijn tussen de prijs en de overnamecondities die worden vastgelegd in de intentieverklaring.

Als op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en uitkomsten van de onderhandelingen worden de afspraken vastgelegd in een intentieverklaring. Deze intentieverklaring wordt vaak gemaakt met bepaalde voorbehouden, vermindert de kans op misverstanden in het verdere proces.

In deze fase beoordelen wij de juistheid en de volledigheid van de door verkoper verstrekte informatie. Het is van belang om te onderzoeken of een verantwoorde investeringsbeslissing is genomen. Vinden wij tijdens dit due diligence onderzoek zaken die niet bekend waren of anders zijn dan voorgesteld. Dan kan dit leiden tot een aanpassing van de koopprijs of tot het afgeven van garanties door verkoper of het niet doorgaan van de transactie.

Blijken uit het due diligence onderzoek geen onaangename verrassingen, of alleen nieuwe feiten die met een onderhandeling kunnen worden opgelost, dan stellen wij de overnameovereenkomst op. De basis voor deze overeenkomst is de intentieverklaring die wordt aangevuld met nader afgesproken verkoopvoorwaarden.

Voor de overname van de onderneming zal een kredietverstrekker een financiële analyse nodig achten om een financiering te verstrekken. Deze analyse die wij verzorgen bestaat uit een investeringsbegroting, balansprognose voor de komende 5 tot 10 jaar, een winst-en-verliesrekening en een liquiditeitsbegroting voor de komende jaren.

Heeft u nog vragen?