Vanaf maandag 15 februari a.s. kan de tegemoetkoming van de vierde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), worden aangevraagd. Dit is de tweede periode van NOW 3, die in drie periodes van drie maanden is opgedeeld (1e: oktober tot en met december 2020, 2e: januari tot en met maart 2021 en 3e: april tot en met juni 2021). Voor iedere periode geldt een aparte aanvraag. De aanvraagperiode voor dit tweede deel van NOW 3 (“NOW 3.2”) loopt tot en met zondag 14 maart 2021.

De regeling NOW 3.2 houdt in grote lijnen het volgende in:

Inhoud regeling

 • De tweede aanvraag NOW 3.2 geldt voor een periode van 3 maanden en heeft betrekking op omzetdalingen per 1 januari 2021 (tot en met 31 maart 2021), per 1 februari 2021 (tot en met 30 april 2021) of per 1 maart 2021 (tot en met 31 mei 2021);
  De aanvrager kiest zelf de startdatum van deze meetperiode van 3 maanden wanneer geen NOW 3.1 is aangevraagd. Is wel NOW 3.1 aangevraagd, dan moet de meetperiode van NOW 3.2 aansluiten op de aanvraagperiode van NOW 3.1;
 • De omzet uit 2019 gedeeld door 4 (3-maandsperiode 2019) wordt vergeleken met de (verwachte) omzet in de gekozen 3-maandsperiode voor NOW 3.2. Bij een omzetverlies van tenminste 20% kan de aanvraag voor de NOW 3.2-subsidie worden ingediend;
 • Indien de werkgever onderdeel is van een groep (concern), dan moet de omzetdaling voor de gehele groep worden vastgesteld. De subsidie aanvraag zelf wordt per loonheffingennummer van de groep ingediend, waarbij voor iedere aanvraag hetzelfde percentage omzetdaling wordt gehanteerd;
 • Wanneer op concernniveau minder dan 20% omzetverlies geldt, terwijl een werkmaatschappij als onderdeel van dit concern zelf tenminste 20% omzetverlies heeft, kan deze werkmaatschappij onder voorwaarden toch in aanmerking komen voor NOW 3.2. Deze werkmaatschappij moet dan wel een eigen rechtspersoonlijkheid hebben;
 • De NOW 3.2-subsidie wordt, ongeacht de gekozen 3-maandsperiode voor het vaststellen van het omzetverlies, uitgekeerd voor de betaling van salarissen en loonkosten uit de periode 1 januari 2021 tot 1 april 2021. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de loonsom over de maand juni 2020.

Hoogte subsidie

 • De hoogte van de tegemoetkoming is in dit tweede deel van de NOW 3 afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 85% van de loonsom. De loonsom van de maand juni 2020 is hierbij in beginsel bepalend (de loonsom van juni 2020 op peildatum 26 augustus 2020), met een maximum van € 9.718 per werknemer;
 • Bovenop de loonsom hanteert UWV een uniforme opslag van 40%, ter compensatie van te betalen (te reserveren) vakantietoeslag, pensioenpremies en premies werknemersverzekeringen;
 • UWV verstrekt een voorschot van de aangevraagde subsidie van 80% en betaalt dit voorschot subsidiebedrag in 3 termijnen.

Verrekening achteraf

 • Achteraf worden de werkelijke omzetdaling en de werkelijke loonsom vastgesteld en vindt een correctie in positieve of negatieve zin plaats. Hiertoe moet een aparte, definitieve subsidieaanvraag worden ingediend, voorzien van – afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag – een derdenverklaring of een accountantsverklaring;
 • De loonsom mag in de subsidieperiode met 10% dalen (ten opzichte van de loonsom van juni 2020) zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming;
 • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag is niet meer van toepassing.

Voorwaarden

 • De ontvangen NOW-subsidie wordt gebruikt om het loon tijdens de subsidieperiode zoveel mogelijk aan de werknemers door te betalen, ongeacht de contractvorm. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming;
 • Werkgevers zijn verplicht om de werknemers(personeelsvertegenwoordiging) te informeren over een toegekende aanvraag;
 • De werkgever spant zich in om de werknemer, in geval van ontslag of bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, te begeleiden naar ander werk;
 • De werkgever stimuleert werknemers om zich bij of om te scholen en legt hiervoor bij de NOW-aanvraag ook een verklaring af. Via Nederland leert door kunnen werknemers kosteloos online scholing volgen en adviezen voor ontwikkeling krijgen;
 • In geval van een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft een werkgever inspanningsplicht om de werknemers te begeleiden naar ander werk en meldt de werkgever de aanvraag binnen 5 werkdagen via UWV Telefoon NOW. Doet de werkgever dit laatste niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 • Het is niet toegestaan om over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 dividend, winstuitkeringen of bonussen uit te keren aan bestuur en directie en er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer sprake is van een tegemoetkoming NOW op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring is vereist (voorschot tegemoetkoming is € 100.000 of meer of de definitieve tegemoetkoming bedraagt € 125.000 of meer). Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben ontvangen, geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden.
  Bij aanvraag met omzet, bepaald op concernniveau, geldt het verbod alleen voor de rechtspersoon die NOW aanvraagt. Voor bedrijfsonderdelen die geen NOW hebben aangevraagd, geldt het verbod dan niet. Het verbod geldt wel voor het gehele concern als de aanvraag op werkmaatschappij wordt ingediend, ongeacht de hoogte van de tegemoetkoming;
 • Werkgevers moeten (tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie) een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn voor de aanvraag, door UWV kunnen worden gecontroleerd en moeten tevens (tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie) meewerken aan onderzoek van UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen;
 • Werkgevers moeten loonaangifte doen op grond van de van de Wet op de Loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
 • De werkgever belt direct met UWV, wanneer zich zaken voordoen die gevolgen hebben op de hoogte van de NOW tegemoetkoming en van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Indien VANDERLAANGROEP voor u heeft ingediend, ontvangen wij deze informatie ook graag zo spoedig mogelijk van u;
 • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij (onder voorwaarden) een derdenverklaring (voorschotbedrag € 20.000 – € 100.000 of definitief bedrag € 25.000 – € 125.000) of een accountantsverklaring (voorschot bedrag vanaf € 100.000 of definitief bedrag vanaf € 125.000).

Benodigde gegevens voor de aanvraag

 • Bedrijfsgegevens als NAW-gegevens, mobiel telefoonnummer, emailadres en naam contactpersoon, inschrijfnummer KvK;
 • Loonheffingennummer per werkgever;
 • De van toepassing zijnde 3-maandsperdode waarover tenminste 20% omzetverlies wordt verwacht;
 • Het verwachte percentage omzetverlies in bovenstaande periode;
 • Het rekeningnummer en naam van de rekeninghouder (het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen terug te betalen) en een kopie van een bankafschrift (scan of schermafbeelding) van dit nummer. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn;
 • Een intentieverklaring waarmee verklaart wordt dat de juiste en volledige informatie is verstrekt, dat duidelijk is dat de bepalingen vanuit de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag, dat geen surseance of faillissement is aangevraagd, dat akkoord wordt gegaan met het verwerken van de gegevens volgens de AVG, dat de aanvrager bevoegd is om het bedrijf te vertegenwoordigen (dat mag ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd, bijvoorbeeld VANDERLAANGROEP).

Indien u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u de aanvraag zelf bij UWV indienen of kunt u het indienen van de aanvraag aan VANDERLAANGROEP uitbesteden.

Voor het aanvragen van de tweede periode van NOW 3-subsidie door VANDERLAANGROEP of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij VANDERLAANGROEP of met Marjolijn Veldstra-Hoogland.

 

Bovenstaande informatie is ontleend van Rijksoverheid per 12 februari 2021

Disclaimer
VANDERLAANGROEP doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door u worden gelezen.