Als bestuurder van een bv of nv kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde belastingen en premies van de bv of nv als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorkom dat onbehoorlijk bestuur zonder meer wordt aangenomen door voor 14 maart 2016 uw betalingsproblemen bij de Belastingdienst te melden.

De aansprakelijkheid geldt niet voor alle belastingen. Belastingen waarvoor de aansprakelijkheid wel geldt, zijn onder meer loonbelasting, premies en omzetbelasting. Dit zijn belastingen waar bijna elke vennootschap wel mee te maken heeft. Daarnaast geldt de aansprakelijkheid ook voor een aantal minder vaak voorkomende belastingen zoals onder meer accijns, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en kansspelbelasting.

Tip! Voor onbetaalde vennootschapsbelasting geldt deze aansprakelijkheid niet.

Bestuurdersaansprakelijkheid

U kunt alleen als bestuurder aansprakelijk worden gesteld als aannemelijk is dat het niet betalen van de belastingschulden het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de voorafgaande drie jaren. De bewijslast van onbehoorlijk bestuur ligt bij de Belastingdienst.

Addertje onder het gras

Uw bv of nv is echter verplicht om tijdig aan de Belastingdienst te melden dat zij niet in staat is om de belastingen te betalen. Is deze melding niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze gedaan, dan bent u als bestuurder zonder meer aansprakelijk voor de niet betaalde belastingschulden. De Belastingdienst hoeft dan niet meer te bewijzen dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar kan u zonder meer aansprakelijk stellen. Het is dus uitermate belangrijk om tijdig en op juiste wijze uw betalingsonmacht bij de Belastingdienst te melden.

Let op! U kunt zich over het algemeen niet verweren tegen een aansprakelijkstelling als gevolg van het niet, niet tijdig of niet op juiste wijze melden van de betalingsonmacht. U mag zich tegen een dergelijke aansprakelijkstelling namelijk alleen verweren indien u aannemelijk maakt dat het niet, niet tijdig of niet op juiste wijze melden van de betalingsonmacht niet aan u te wijten is. Over het algemeen zal dit zeer lastig zijn. Zorg daarom dat u altijd uw betalingsonmacht tijdig meldt!

Wat is tijdig?

De melding betalingsonmacht is tijdig als deze gedaan is binnen twee weken nadat de belasting of premie betaald had moeten worden. Voor de aangifte omzetbelasting en loonheffing januari 2016 moet de melding betalingsonmacht daarom uiterlijk 14 maart 2016 gedaan zijn.

Let op! Een melding betalingsonmacht moet altijd schriftelijk gedaan worden. Indien u kort telefonisch uitstel vraagt, wordt dit dus niet aangemerkt als een melding betalingsonmacht.