Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.

Wat is een levenstestament?

ZiekenhuisbedEen levenstestament biedt de mogelijkheid om een persoon aan te wijzen die zaken regelt indien u daar zelf, door ziekte of ongeval, niet meer toe in staat bent. Het gaat hierbij om een soort notariële volmacht. De volmachtgever, diegene die het levenstestament laat opstellen door de notaris, geeft aan de gevolmachtigde – diegene die wordt aangewezen door de opsteller van de volmacht – een volmacht om namens hem of haar beslissingen te nemen.

Vertrouwen

Meestal bestaat een levenstestament uit twee onderdelen. Een deel ziet hierbij op het behartigen van financiële en zakelijke belangen en een deel ziet op persoonlijke en medische belangen.

Het is belangrijk dat u in het levenstestament een persoon aanwijst, waar u vertrouwen in heeft en die uw belangen goed kan behartigen.

Tip! Het is mogelijk meerdere gevolmachtigden aan te wijzen. Dit kan handig zijn iemand wanneer u iemand wilt kiezen met betrekking tot het financiële deel en een andere persoon voor het persoonlijke deel of als u het prettiger vindt dat meerdere personen gezamenlijk financiële beslissingen voor u moeten nemen.

Geen testament

Het levenstestament is geen ‘normaal’ testament. Het gaat dus niet over wat er met uw bezittingen en schulden moet gebeuren in geval van overlijden. Dit wordt geregeld in een testament – en voor zover dat er niet is – geldt de wettelijke regeling voor erfenissen.

Geregistreerd

Levenstestamenten worden door de notaris geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister, het CLTR. Medici en rechters hebben de mogelijkheid dit register te raadplegen.

Nieuw: toezicht op misbruik van ouderen

Onlangs zijn de gangbare modellen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie van het levenstestament aangepast en aangevuld met wensen uit de praktijk.
De belangrijkste aanvulling ziet op het toezicht ter voorkoming van financieel misbruik van ouderen. In het nieuwe model is er aandacht voor de taken en de bevoegdheden van de toezichthouder. Ook deze toezichthouder is gevolmachtigd, zodat hij zijn/haar taak naar behoren kan en moet uitvoeren.

Geschillenregeling

Daarnaast is de geschillenregeling nieuw. U kunt hierbij kiezen uit verschillende opties, dit kunt u bespreken met de notaris. Het gaat hierbij om oplossingen voor geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de gevolmachtigde en de toezichthouder.