Samenstellen jaarrekening

Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op beide. De jaarrekening geeft inzicht in hoe goed uw bedrijf het afgelopen (boek)jaar heeft gedraaid.

De balans geeft de omvang weer van de bezittingen en schulden met aan de debetzijde (links) de bedrijfsbezittingen, de zogenaamde activa en aan de creditzijde (rechts) de schulden, de zogenaamde passiva.

De winst-en-verliesrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen (boek)jaar en het totaal van alle kosten die daarvoor gemaakt zijn. Het resultaat daarvan is per saldo winst of verlies en laat zien wat uw inspanningen afgelopen (boek)jaar hebben opgeleverd.

Uit de jaarrekening kunnen de zogenaamde “kengetallen’ worden afgeleid. Deze verhoudingscijfers maken een vergelijking mogelijk met voorgaande jaren en (eventueel) met uw branchegenoten. Hoe goed of slecht doet u het ten opzichte van vorige jaren en vergeleken met uw collega’s in dezelfde bedrijfstak? Op basis van deze informatie kunt u ook beslissingen nemen voor de (nabije) toekomst van uw onderneming.

De jaarrekening is in de eerste plaats van belang voor de ondernemer zelf. Maar informatie die nuttig is voor u kan natuurlijk ook nuttig zijn voor derden.

Zo willen bankiers en andere vermogensverschaffers graag weten hoe goed het bedrijf draait en hoe de vermogenspositie is. De fiscus moet weten over welk bedrag belasting moet worden geheven. Leveranciers willen graag inzicht in uw kredietwaardigheid.
Deze belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de jaarrekening die het bedrijf presenteert. Tenslotte hebben zij (in beginsel) geen inzage in de achterliggende gegevens. Vaak wordt een accountant, vanwege diens deskundigheid, ingeschakeld om de jaarrekening op te stellen en geeft daarbij een accountantsverklaring.

Voor een besloten vennootschap geldt de verplichting tot het openbaar maken van de jaarrekening (of delen daaruit). Elke B.V. dient ten minste de balans en de toelichting daarop ter inzage te leggen bij het handelsregister. Naarmate een B.V. groter is, moet er meer en gedetailleerdere informatie (ook de winst-en-verliesrekening en de toelichting daarop) voor iedereen ter inzage worden gelegd.

De accountants van VANDERLAANGROEP kunnen u helpen met het samenstellen van de jaarrekening en voorzien van een accountantsverklaring.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: